Blog

Tràmits posteriors a la compra d’un habitatge

Agenthia 28/07/2016

Un cop et compres una casa o un pis i en reps les claus, hi ha diversos tràmits que has de tenir en compte. Alguns d’ells suposen un cost addicional el qual s’ha de tenir present al establir el nostre pressupost de compra.

  • Escripturar l’habitatge: No és obligatori firmar una escriptura pública, però si que és aconsellable. Això és degut al fet que al fer-se de forma privada no hi ha un professional que verifiqui la legalitat del contracte. D’aquesta manera, escripturar l’habitatge serveix com a prova de l’existència del contracte.
  • Fer la liquidació d’impostos: La firma suposa un seguit d’impostos pel comprador.
  • Per habitatges nous aquests impostos són l’IVA i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. En els habitatges de segona mà es limita a l’Impost de Transmissions Patrimonials.
  • Hi ha un termini de pagament de 30 dies hàbils des de la data de l’escriptura, en cas contrari pot suposar un recàrrec.
  • Inscriure l’habitatge al Registre de la Propietat: Aquest és un tràmit obligatori i per poder procedir-hi cal que s’hagin liquidat els impostos esmenats en el punt anterior.
  • Canviar la titularitat del Cadastre: Aquest pas es realitza omplint un document que ha de contenir les dades tant del venedor com del comprador. Es pot realitzar com a màxim 2 mesos després de la compra.
  • Donar d’alta els subministres: El nou propietari és qui es fa càrrec de totes les despeses i gestions derivades de la contractació dels subministres (llum, aigua i gas). També és el nou propietari qui s’ha d’encarregar de fer el canvi de nom dels comptadors.
  • Pagar els rebuts pendents: L’existència de rebuts pendents pot resultar una problemàtica pel nou propietari, per tant, és bo assegurar-se que no n’hi ha i fins i tot fer-ho constar al contracte de compravenda.
  • En cas d’existir-ne, és l’antic propietari qui se n’ha de fer càrrec sempre i quan no hi hagi cap altre acord.
  • Contractar una assegurança de la llar: És possible que al moment de contractar una hipoteca el banc hi vinculi una assegurança de llar. En cas de no ser així, hem de tenir en compte aquest pas.

 Si es tracta d’un pis, també serà necessari parlar amb el president de la comunitat o bé amb l’administració per tal d’identificar-se com a nou propietari i notificar una adreça per les comunicacions.